Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska
Notariusz Starogard - Edyta GramatowskaNotariusz Starogard - Edyta GramatowskaNotariusz Starogard - Edyta GramatowskaNotariusz Starogard - Edyta Gramatowska
Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska

Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska

Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska Stosownie do przepisów ustawy Prawo o notariacie, notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:
 1. Sporządza akty notarialne.
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia.
 3. Sporządza poświadczenia.
 4. Doręcza oświadczenia.
 5. Spisuje protokoły.
 6. Sporządza protesty weksli i czeków.
 7. Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
  o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
 9. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
 10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska
Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska   Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska